โปสเตอร์นำเสนอผลงานความก้าวหน้า ของงานจัดการความรู้ ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2554
เรื่อง “Siriraj KM Strategy และการขับเคลื่อนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสู่งองค์กรแห่งการเรียนรู้”

ตัวอย่างความสำเร็จในการใช้ Siriraj KM Strategy สร้าง Safety culture

  • แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะ severe sepsis/ septic shock และนำสู่การปฏิบัติทั่วทั้งโรงพยาบาล
  • ระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและภาวะวิกฤติ
  • ความปลอดภัยด้านการใช้ยา เรื่อง Medication Reconciliation (ความต่อเนื่องทางการรักษา)

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ได้ที่ >> โปสเตอร์นำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ปี 2554 (103 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.