วีดิทัศน์ KM Award 2023 : ความรู้เก่าไม่หาย ความรู้ใหม่เพิ่มเติม

เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ

ชนิดของไมโครโฟน และรูปแบบการรับเสียง ของไมโครโฟน (Polar pattern)

KM Society : CoP น้องใหม่ไฟแรง แสง เสียง และอุปกรณ์

CoP น้องใหม่ “แสง เสียง และอุปกรณ์”