เพลงที่ใช้ในการทำดนตรีบำบัดในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

บทเพลง “ณ ในวันหนึ่ง”

บทเพลง “ณ ในวันหนึ่ง” ศิลปิน PreenP คำร้อง/ทำนอง สุรักษ์ สุขเสวี เรียบเรียง แสวงเครื่องการดนตรี ดนตรี สุวัฒน์ชัย พรกุลวัฒน์ กำกับการแสดง ปภัสสร […]

คู่มือประเมินภาวะสับสนของแบบประเมิน MEMORIAL DELIRIUM ASSESSMENT SCALE THAI VERSION (MDAS-T) และแบบประเมิน

อยากจะเขียน Living will แต่ทำไมโรงพยาบาลบางแห่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก

Music Interventions for Integrating Loss Based on Buddhist Psychology Practice

เป้าหมายการดูแลแบบ Palliative Care

ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ ๗ เรื่อง “Pain management in low resource developing country and opioid accessibility”