สาระความรู้ดี ๆ จาก CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน

เรื่อง การเปลี่ยนตัวพิมพ์ข้อความใน Excel
โดย คุณกนกพร จิวโพธิ์เจริญ งานประเมินต้นทุน ฝ่ายการคลัง

  • ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์ Link – Share – Learn ของ CoP ครั้งนี้ เกิดจากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานด้านการคำนวณต้นทุน ซึ่งในการคำนวณต้นทุนนั้นจะต้องใช้ข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง เพื่อนำมาประกอบการคำนวณ โดยข้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบ Excel และเนื่องจากมีผู้รับบริการส่งข้อมูลมาคำนวณต้นทุนจากหลากหลายหน่วยงาน ทำให้รูปแบบของข้อมูลจึงมีความแตกต่างกัน ตัวพิมพ์ใหญ่/พิมพ์เล็กบ้าง ผสมกันบ้าง ซึ่งหากผู้ปฏิบัติงานต้องมาคอยจัดรูปแบบข้อมูลทีละรายการให้เหมือนๆ กัน ก็จะทำให้เสียเวลาค่อนข้างมาก  และอาจส่งผลกระทบให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จไม่ทันต่อความต้องการของผู้มารับบริการ จึงทำให้เกิดการคิดหาวิธีแก้ไข และพบว่า Excel ก็สามารถใช้สูตร เพื่อจัดการกับปัญหานี้ได้เช่นกัน
  • จึงต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมทำงาน เพื่อให้พบวิธีที่ง่ายต่อการทำงาน โดยจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พบว่าวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถใช้ฟังก์ชัน UPPER, LOWER หรือ PROPER ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย และลดระยะเวลาการทำงานได้

Click Download >> การเปลี่ยนตัวพิมพ์ข้อความใน Excel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.