นางสาวปรานอม เกตุสมพร หัวหน้างานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราช ได้รับ “รางวัลบุคคลคุณภาพ ประจำ ปี 2562” ได้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราชมายาวนานถึง 43 ปี นับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ และเป็น Role model ด้านการพัฒนางานอย่างแท้จริง มีการส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นมากกว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

       นางสาวปรานอม  เกตุสมพร  กล่าวว่า แนวทางในการพัฒนาระบบงานจนกระทั่งได้รับรางวัลแพลทินั่มอย่างต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมาย ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจมาก ต้องขอขอบพระคุณ ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ที่ชี้แนะแนวทางในจุดที่ยังต้องแก้ไข พัฒนา  หรือต่อยอด เป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาคุณภาพงานของเรา ปัจจุบันโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านการให้บริการ และความต้องการของผู้รับบริการก็เปลี่ยนไปเช่นกัน เราต้องการให้ผู้รับบริการของเราเกิดความประทับใจ มีความเข้าใจและได้รับความปลอดภัยมากขึ้น จึงสร้าง flow เพื่อความชัดเจนในการทำงานและขอบเขตของการให้บริการ เมื่อมี flow มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนแล้ว ก็นำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์สิ่งที่ทำได้ดี หรือสิ่งที่ยังทำได้ไม่ดี เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานต่อไป ในด้านของวัสดุอุปกรณ์ ก็ต้องมีการพัฒนาเช่นกัน การให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราชมีการแบ่งระดับของการบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยเร่งด่วน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นต้น และเนื่องจากมีการสัญจรมาก การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลจึงไม่ใช่เรื่องง่าย จึงมีการคิดค้นนวัตกรรมเปลไซเรน เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดหมายได้รวดเร็วขึ้น และเนื่องด้วยพื้นที่ที่จำกัดของโรงพยาบาลศิริราชจึงพัฒนา  นวัตกรรมเปลพับได้ เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจอด การเก็บ นอกจากนี้ยังมีการนำแนวคิด Lean มาใช้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจในทุกฝ่าย โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งเรามีการเก็บข้อมูลการทำงานเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจน เช่น เวลาในการเดินทางไปในแต่ละจุดของโรงพยาบาล ผลตอบรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นางสาวปรานอม  เกตุสมพร ให้ข้อคิดว่า “การคิดต่อยอด และทำให้บุคลากรปฏิบัติตามไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีความพยายาม ไม่ท้อถอย ผลักดันให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง นอกจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั่วไป งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยยังได้รับมอบหมายจากคณะฯ ในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต เมื่อบุคลากรเกิดความท้อใจว่างานนั้นหนัก เราจะบอกเสมอว่า การได้ทำงานครบวงจรคือ ความสุข รับตั้งแต่คนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนป่วย จนถึงคนตาย เราต้องมีความอดทน เราเชื่อว่าผู้บริหาร หรือผู้เยี่ยมสำรวจได้เห็นผลของการกระทำของเรา จึงพิจารณาให้เราได้รับรางวัลต่าง ๆ เหล่านี้”

ในการทำงาน ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเสมอ ทำให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่า จึงอยากที่จะทำงานให้ดีที่สุด โดยส่วนตัวเป็นคนไม่หยุดนิ่ง การที่ได้เห็นผู้ป่วยเข้ารับบริการที่ศิริราชเป็นจำนวนมาก จึงมักจะมีการแก้ไข ต่อยอด และพัฒนางานเสมอ คิดเสมอว่างานที่ทำอยู่ดีที่สุดหรือยัง ดีมากพอหรือไม่ มีความสุขที่จะปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานไปเรื่อย ๆ ตนเองดื้อที่จะคิด ดื้อที่จะทำ อยากสร้างสรรค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้อง ๆ รุ่นใหม่จะนำความคิดไปต่อยอด และเกิดความคิดที่สร้างสรรค์กว่าที่ตนเองทำอยู่

สุดท้าย นางสาวปรานอม  เกตุสมพร ฝากถึงชาวศิริราชว่า บุคลากรศิริราชมีความเป็นพี่น้องที่ดีต่อกัน หากได้พบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุยกัน จะทำงานร่วมกันได้มากขึ้น สานสัมพันธ์ให้เกิดผลสำเร็จได้มากขึ้น ถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะทำ มุ่งมั่นและไม่กลัวกับปัญหาและอุปสรรค ท่านจะประสบผลสำเร็จ เหมือนอย่างที่เราได้รับ อยากให้รู้ว่าการประสบผลสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคมากมาย ท้อได้บ้าง แต่ต้องตั้งใจ และลุกขึ้นมาสู้ใหม่ ก็จะเกิดความสำเร็จและความภาคภูมิใจ

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ที่มากกว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (ตอนที่ 2) (305 downloads )
ดาวน์โหลดวิดีโอ >> บุคคลคุณภาพประจำปี 2562 : ปรานอม เกตุสมพร (149 downloads )

บทความคุณภาพ 12/2563
เรื่อง งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ที่มากกว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (ตอนที่ 2)
ที่มา : ศิริราชประชาสัมพันธ์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 437 เดือนธันวาคม 2563

อ่านบทความ งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ที่มากกว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (ตอนที่ 1)

1 thought on “งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ที่มากกว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (ตอนที่ 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.