ผศ. พญ.ศันสนีย์ เสนะวงษ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพประจำปี 2563 ซึ่งเป็นรางวัลที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมอบให้กับบุคลากรในคณะฯ เพื่อเป็นการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของผู้ที่ได้รับรางวัลให้ประชาคมชาวศิริราชได้ร่วมแสดงความยินดี และได้เรียนรู้แบบอย่างที่ดีในการทำงานให้เกิดคุณค่าแก่ผู้รับบริการและคณะฯ โดยมีการปฏิบัติตนที่แสดงให้เห็นถึงการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จของงาน มีการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ โดยใช้ข้อมูลและเหตุผล เพื่อนำมาวิเคราะห์ ปรับปรุง และจัดทำระบบงาน มีภาวะผู้นำ สามารถสื่อสารให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  ผลักดันในการนำนวัตกรรมหรือทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ที่สำคัญคือ มีผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะฯ 

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> บทความ สัมภาษณ์บุคคลคุณภาพประจำปี 2563 ผศ. พญ.ศันสนีย์ เสนะวงษ์ (96 downloads )
ดาวน์โหลดวีดิทัศน์ได้ที่ >> วีดิทัศน์ บุคคลคุณภาพประจำปี 2563 ผศ. พญ.ศันสนีย์ เสนะวงษ์ (37 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.