ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พูดถึงการจัดการความรู้ในคณะฯ ว่า คณะฯ มีระบบการจัดการความรู้ที่ดีเป็นที่อ้างอิงของทุกหน่วยงาน หรือสถาบันที่ต้องการนำระบบการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ ศิริราชในฐานะที่เป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เรามีความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดจากการระดมสมอง ร่วมมือ ร่วมใจกันอย่างมากมาย ซึ่งสามารถเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ ในเชิงของการให้ความรู้ ผ่านการเขียนบทความต่าง ๆ การแต่งตำราหรือเขียนผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์กับสังคม รวมถึงสร้างนโยบาย และ work instruction เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและผู้รับบริการ นอกจากการเผยแพร่แล้วต้องมีระบบการจัดเก็บความรู้ที่เข้าถึงง่าย เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้ไปใช้ต่อยอดให้เกิดสิ่งที่ดียิ่งขึ้น จึงกล่าวได้ว่านี่คือความสำคัญของการจัดการความรู้ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความยินดีและภาคภูมิใจที่คณะฯ เกิดการเรียนรู้ และนำความรู้/ประสบการณ์นั้นไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเรื่องการศึกษา การรักษาพยาบาล หรือการทำวิจัย ซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบของการจัดการความรู้ให้มีความเข้มแข็ง และดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในฐานะคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สิ่งสำคัญ คือการสร้างบรรยากาศ ให้ทุกคนมีความสุข และยินดีที่จะแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ในฐานะที่เข้าใจระบบการทำงานของตัวเองอย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใดของโรงพยาบาล ทั้ง front office ที่ดูแลด้านการรักษาพยาบาล หรือ back office ที่ดูแลเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือนักศึกษา ล้วนมีโอกาสในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วย การเรียนการสอนกับนักศึกษาทุกระดับ ซึ่งมีผลดีต่อการสร้างงานวิจัยเชิงลึกที่มีผลกระทบในเชิงบวก และการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่ดีกับผู้รับบริการ เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย รวมถึงภูมิภาค และบนโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้น

สุดท้าย ท่านคณบดีฝากข้อคิดว่า “ต้องการให้ศิริราชเป็น Creativity organization ซึ่งแน่นอนที่สุดว่าบรรยากาศนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าพวกเราไม่มีความเคารพซึ่งกันและกัน เราต้องรับฟังและตระหนักวิเคราะห์ เพราะความคิดของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกคนมีคุณค่าอย่างยิ่ง เราสนับสนุนให้มีวิจัยที่ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น R2R งานวิจัยเชิงลึก ทางด้าน basic ด้าน translational หรือด้านคลินิค เพราะจะส่งผลให้ศิริราช เป็นแหล่งที่สามารถผลิตผลงานต่าง ๆ ที่มีผลดีต่อการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน และบัณฑิตของเราในทุก ๆ ระดับ รวมถึงการทำให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ”

ดาวน์โหลดบทความสัมภาษณ์
บทความ นโยบายการสนับสนุนการจัดการความรู้ โดยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (14 downloads )

รับชมวีดิทัศน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.