ความรู้ขององค์กรมีหลายระดับที่ต้องมีการจัดการทั้งองค์กรไปด้วยกัน ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรต้องการองค์ความรู้ (Knowledge assets) ที่ตอบสนองเป้าหมายขององค์กร ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์สำคัญ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันสร้าง และนำไปใช้ในการทำงาน ให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ด้านความรู้ ความเข้าใจกระบวนงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลลัพธ์บรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ

ดังนั้น กระบวนการทำงานเป็นทีมเหล่านี้ต้องมี Facilitator ที่มีทักษะ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ การบริหารจัดการต่าง ๆ ซึ่งศิริราชให้นิยามว่า Knowledge facilitator ซึ่งมีบทบาทสำคัญ 3C จะประกอบด้วยอะไรบ้าง สามารถติดตามได้ในบทความเรื่อง  บทบาทการเป็น facilitator ของผู้บริหาร

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> บทความ บทบาทการเป็น facilitator ของผู้บริหาร (57 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.