ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพ ประจำปี 2564 อันเป็นรางวัลที่มอบให้บุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีและมีผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ อาจารย์ให้มุมมองเรื่องการพัฒนาคุณภาพว่า ในฐานะของอาจารย์ประจำภาควิชา ต้องทำหน้าที่ครูสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ fellow รวมถึงมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางด้านออร์โธปิดิกส์ และภาระกิจอีกอย่างหนึ่งคือ การสร้างองค์ความรู้หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาออร์โธปิดิกส์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยสิ่งที่คำนึงถึงอยู่เสมอคือ การทำให้ผู้รับบริการได้รับสิ่งที่ดีที่สุด หรือดียิ่งขึ้นไป จึงต้องมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของงานในทุกบทบาท ในฐานะอาจารย์แพทย์ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงสอดแทรกทักษะ ประสบการณ์ชีวิต เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในฐานะแพทย์คนหนึ่งได้ ในฐานะแพทย์ต้องทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีที่สุด ลดความเสี่ยงอาการแทรกซ้อนจากการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยหายเป็นปกติ มีผลการรักษาที่ดี เกิดความพึงพอใจ ได้กลับไปอยู่กับครอบครัว หรือไปเป็นผู้นำครอบครัวต่อไป ในฐานะนักวิจัยต้องสร้างงานวิจัยที่มีความถูกต้องตามจริยธรรมของการทำวิจัย นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงจากการศึกษาอย่างตรงไปตรงมา นอกจากคุณภาพที่กล่าวมาทั้งในด้านการเรียนการสอน การดูแลรักษา และการวิจัยแล้ว ยังมองไปถึงเรื่องการใช้จ่ายให้เกิดความคุ้มค่า รวมถึงเรื่องเวลา คือการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นได้ โดยใช้กระบวนการ lean เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่เร็วขึ้น ให้นักศึกษาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพคือ การวางแผน ว่าต้องทำสิ่งใดบ้างตามระยะเวลาที่กำหนด แน่นอนที่สุดคือต้องมีผลลัพธ์ ตัวชี้วัดที่สำคัญ จากนั้นประเมินผลลัพธ์ทั้งสิ่งที่ดี และไม่ดีว่าเกิดเพราะอะไร หาปัจจัยเหล่านั้นให้ได้ เพื่อแก้ไขและพัฒนาอย่างเป็นระบบให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น จึงจะเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง

อาจารย์กล่าวว่า Keyword สำคัญในการพัฒนาคุณภาพ คือ การ “มีส่วนร่วม” เพราะตนไม่สามารถทำงานต่าง ๆ ให้สำเร็จได้ถ้าไม่มีผู้ร่วมงาน ทุกคนที่ดูแลงานเหล่านั้นต้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้งานบรรลุเป้าหมายได้ ต้องมีความเคารพซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยตั้งเป้าหมายว่าความสำเร็จของงานเกิดจากการที่เรามีส่วนร่วมในงานนั้น ๆ แล้วจะเกิดความภาคภูมิใจว่าสิ่งที่เราทุ่มเททำงานกันมา เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายแล้ว จึงกล่าวได้ว่าความมีส่วนร่วมคือสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ

สุดท้ายอาจารย์ฝากว่า ศิริราชเรามีความเจริญก้าวหน้ามานับ 134 ปี เรามีบุคลากรในทุกยุคสมัยที่มีความมุ่งมั่น ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีข้อมูลและใช้เหตุผลในการทำงานร่วมกันโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม คิดถึงผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่มารับการรักษา นักศึกษา แพทย์ประจำบ้าน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มาเรียนรู้ทักษะสำคัญต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จรรโลงให้เราพัฒนางานอย่างต่อเนื่องต่อไป ในฐานะชาวศิริราชต้องไม่ทิ้งคำว่าการพัฒนาคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้น เพราะโลกปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลกาภิวัตน์ การใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงมากมายมหาศาล ที่สำคัญคือการผจญกับภัยธรรมชาติที่เรียกว่า climate change  หรือ global warming ที่จะทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายอย่าง เช่น โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ  อยากให้ชาวศิริราชติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และดึงเอาประเด็นเหล่านั้นมาพัฒนางานในฐานะที่เป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ เราจะช่วยกันทำงานที่มีคุณค่า เพื่อให้ศิริราชเป็นที่ยึดมั่น ศรัทธาของประชาชน และคนบนโลกนี้ตลอดไป

ดาวน์โหลดบทความสัมภาษณ์

รับชมวีดิทัศน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.