ศ. พญ. ดวงมณี เลาหประสิทธิพร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ และอดีตรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ปี 2550-2565 เล่าถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge management : KM) ว่า ในการดำเนินงานของทุกองค์กรต้องมีการใช้ความรู้ที่จำเป็นต่อการทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์หรือพันธกิจ ดังนั้นความรู้เหล่านั้นจึงต้องเป็นความรู้ที่พร้อมใช้สำหรับบุคลากรที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เช่นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ทำงานที่มีการสั่งสมขั้นตอนและวิธีการมาอย่างยาวนาน ที่พิสูจน์แล้วว่าดี ความรู้เหล่านี้หากไม่ได้รับการจัดการที่ดีก็จะหายไปกับตัวบุคคลเมื่อบุคคลเหล่านั้นลาออก ย้ายหน่วยงาน หรือเกษียณอายุออกไป ทำให้บุคลากรใหม่ หรือบุคลากรที่ทำงานแทนต้องลองผิดลองถูก ทำให้เกิดความเสียเวลา ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเท่าที่ควร เกิดข้อผิดพลาดได้ เกิดการแกว่งของกระบวนการ ผลที่ตามมาคือผู้รับบริการเกิดความไม่พอใจ เกิดข้อร้องเรียน และผลลัพธ์ขององค์กรเกิดความไม่ต่อเนื่อง นี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไม การจัดการความรู้ จึงเป็นคำตอบของการพัฒนาองค์กร 

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> บทความ KM คำตอบของการพัฒนาองค์กร (78 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.