การจัดการความรู้ในการทำงานนั้น กระบวนการคิดแก้ปัญหานับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะการคิดทำความเข้าใจ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง เนื่องจากยังไม่พบปัญหาที่แท้จริง หรือการวิเคราะห์ปัญหายังหารากปัญหาที่แท้จริงไม่ได้ จึงไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ อีกประการหนึ่งคือ ไม่รู้วิธีแก้ปัญหา ทำให้ยังพบปัญหา หรือกระบวนการนั้น ๆ ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งประการหลังพบว่าปัจจัยสำคัญมาจากกระบวนการคิด หากมีกระบวนการคิดที่ถูกต้อง ถูกรูปแบบ จะทำให้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอยกตัวอย่างวิธีการคิดแก้ปัญหา 2 รูปแบบ คือ Divergent Thinking และ Convergent Thinking ทั้ง 2 รูปแบบจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้หรือบูรณาการกับการทำงานได้อย่างไร บทความนี้มีคำตอบ อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> การแก้ปัญหาด้วย Divergent Thinking และ Convergent Thinking (406 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.