การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารจัดการให้คณะฯ มีความรู้สำคัญที่พร้อมใช้ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำ และร่วมกันสร้าง แบ่งปัน ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นในการทำงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะฯ สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายของคณะฯ โดยกระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การรวบรวม การสร้าง การถ่ายทอดแบ่งปัน และการจัดเก็บความรู้ เผยแพร่ ขยายผล เพื่อให้บุคลากรมีการใช้ความรู้และต่อยอดความรู้ในการทำงานประจำให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายของคณะฯ รวมทั้งการแลกเปลี่ยน/บูรณาการความรู้ที่เป็นประโยชน์จากผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน องค์กรภายนอก การประยุกต์ใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การวิจัย เกี่ยวกับประสิทธิผลของวิธีการดูแลรักษา วิธีปฏิบัติที่ดี และการประมวลและนำความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์

 

การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM) (1065 downloads)

 

การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การปรับเปลี่ยนองค์กรการจัดการความรู้ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การให้อำนาจแก่บุคคล พลวัตการเรียนรู้

ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าของผลงาน
[Total: 9 Average: 3.9]

1 thought on “การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.