ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 21
ภายใต้หัวข้อ Enhancing TRUST in Healthcare
เรื่อง “เมืองสมุทร (สาคร) หยุดโควิด วิกฤตที่ต้องก้าวข้ามไปด้วยกัน”
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น.
การถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียง ผ่านระบบ online network

วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
ภญ.วิชชุนี พิตรากูล         กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมุทรสาคร
พว.เมธารัตน์ เยาวะ         โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ผู้ดำเนินรายการ
ภญ.ผุสดี บัวทอง             สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

โรงพยาบาลสมุทรสาคร นำแนวคิดของ 2P safety มาบริหารจัดการ ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจริงในภาวะวิกฤตที่เกิดจากการแพร่ระบาด COVID-19 สามารถสร้างการเรียนรู้ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ (Building Trust in Healthcare by 3P Safety) ให้กับบุคลากร และประชาชน ได้เป็นอย่างดี ก้าวข้ามผ่าน 2P safety เป็น 3P safety เน้นเรื่อง Patient Safety, Personnel Safety และ Public safety และเป็นต้นแบบของการหยุดการแพร่ระบาด COVID-19

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> เมืองสมุทร (สาคร) หยุดโควิด วิกฤตที่ต้องก้าวข้ามไปด้วยกัน (123 downloads )

ผู้บันทึกบทเรียน
นายเอกราช จันทรประดิษฐ์
งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.