บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565
เรื่อง “Lifelong Learning: Learning VS Education”
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.00-14.15 น.
ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 และ
ถ่ายทอดสดผ่านระบบเน็ตเวิร์ค SiBN, IPTV, Facebook งานพัฒนาคุณภาพ

วิทยากร
คุณพชร สูงเด่น Story Curator นักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ผู้ดำเนินการอภิปราย
รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

คุณพชร สูงเด่น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของ lifelong learning โดยคุณพชร เล่าถึงความสำคัญในการเรียนรู้ว่า โลกเปลี่ยนไปทุกวัน จาก 10 ปีที่แล้ว โดยในวงการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะวงการแพทย์ และวงการการเรียนการสอน แต่ละคนต้องมีเป้าหมาย และหาความสอดคล้องเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ตามสถานการณ์โลกรวมถึงปัจจัยภายใน/ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ความแตกต่างระหว่าง education & learning คือ learn เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับมาในเชิง active เช่น ประสบการณ์ทักษะต่าง ๆ ส่วน education เป็นกระบวนการที่ได้รับในเชิง passive เช่น การเป็นนักเรียนที่รับข้อมูลผ่านการวางแผนและออกแบบมาแล้ว ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบต้องไปควบคู่กัน มีการ balance ระหว่าง education กับ learning โดยในประเทศไทย หลักสูตรมีการ balance แต่อาจไม่ใช่ 50/50 โดยการดูบริบทให้เข้ากัน หนังสือ Metamorphosis พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ที่มาจากภายในและภายนอก เมื่อมอง education จะเป็นกระบวนการภายนอกที่ต้องมากระตุ้นให้เกิด transform ภายใน ถ้ามองแค่การขับเคลื่อนภายนอกเพียงอย่างเดียวจะเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่เป็นการปรับตัวแบบ transformation ที่ภายในและภายนอกปรับเปลี่ยนไปพร้อม ๆ กัน

อุปสรรคที่จะทำให้เกิด lifelong learning แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

  1. ความท่วมท้นของข้อมูลมหาศาล ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ข้อมูลเกี่ยวกับ lifelong learning มีมากกว่า 500 talk
  2. ตำแหน่งงาน และตลาดที่เปลี่ยนไป ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ความท้าทายที่จะทำให้เกิด lifelong learning แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

  1. ระดับปัจเจก ทำไมต้องเรียน เรียนไปเพื่ออะไร
  2. ระดับ learning provider เข้าถึงความรู้อย่างไร จะทำอย่างไรให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
  3. ระดับองค์กร และประเทศ จะทำอย่างไรให้ตอบโจทย์ความท้าทายระดับโลกที่กำลังเผชิญอยู่

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> Lifelong Learning: Learning VS Education (55 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.