บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Resilience & Agility for SIRIRAJ Excellence & Sustainability:
ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวเพื่อศิริราชเป็นเลิศและยั่งยืน”
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.45-9.30 น.
การถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียง ผ่านระบบ online network

โดย
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Resilience เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้คนสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ ส่วน Agility ช่วยให้คนสามารถปรับตัวท่ามกลางความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับน้ำที่เป็นของเหลว ไม่ว่าน้ำจะอยู่ในสถานะใด น้ำจะปรับตัวให้เข้ากับสถานะนั้น ๆ เสมอ และเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป เช่น อากาศร้อนขึ้น น้ำจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นสูงจนสุดท้ายจะแปรสภาพกลายเป็นของเหลวเช่นเดิม เป็นต้น

Resilience (ความยืดหยุ่น) คือ สิ่งที่ช่วยให้บุคคลสามารถตอบสนองและจัดการกับความเดือดร้อน ความลำบากหรือภัยพิบัติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงต่าง ๆ ที่ประสบพบเจอ

Agility (ความคล่องตัว) คือ สิ่งที่ช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัว แก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งการมีความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นภายใต้ภาวะวิกฤตหรือภาวะที่ท้าทายต่าง ๆ ได้เร็ว

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> Resilience & Agility for SIRIRAJ Excellence & Sustainability: ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวเพื่อศิริราชเป็นเลิศและยั่งยืน (98 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.