บทเรียนจากการประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 6/2560
เรื่อง “Siriraj KM : เรียนรู้ความต่าง สร้างความรู้ สู่ความปลอดภัยด้วย Siriraj Concurrent Trigger Tool”
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> Siriraj KM : เรียนรู้ความต่าง สร้างความรู้ สู่ความปลอดภัยด้วย SiCTTl (176 downloads )

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการได้ที่
เว็บไซต์ของงานพัฒนาคุณภาพ ในส่วนของ เมนู Download เอกสาร
www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd หรือ
ดาวน์โหลดไฟล์ ร่วมจัดการความเสี่ยงเชิงรุกด้วย Siriraj Concurrent Trigger Tool สู่องค์กรน่าไว้วางใจ
โดย ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์ WEANING PROTOCOL
โดย รศ. พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ดาวน์โหลดไฟล์ WHAP-C Bundle Team
โดย พว.วิมลักษณ์ ชัยศักดิ์ชาตรี  งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ดาวน์โหลดไฟล์ Insulin Administration
โดย อ. พญ.ปวีณา ชุณหโรจน์ฤทธิ์  ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ
พว.พัชรินทร์ เนื่องพืช งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์

ผู้ดำเนินการอภิปราย
นางสาวสมใจ เนียมหอม  หัวหน้างานจัดการความรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.