บทเรียนจากการประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 5/2562
เรื่อง “The Power of KM for Innovation”
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> The Power of KM for Innovation (103 downloads )

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการได้ที่
เว็บไซต์ของงานพัฒนาคุณภาพ ในส่วนของ เมนู Download เอกสาร
www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd หรือ
ดาวน์โหลดไฟล์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างพลังการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ
   โดย ผศ. นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
        นางสาวนิสากร คงศรี  หัวหน้าสาขากิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
        นางสาวสิริกานต์ รอดเดช  สาขากิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.