โปสเตอร์นำเสนอผลงานความก้าวหน้า ของงานจัดการความรู้ ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2558
เรื่อง “ศิริราชสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)“

Siriraj KM System (SiKMS)
“คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้พัฒนา Siriraj KM System เพื่อการจัดการความรู้ โดยมีการระบุ สร้าง ใช้ ถ่ายทอด และจัดเก็บความรู้ ของบุคลากรทุกระดับในการปฏิบัติงาน โดยใช้ Sirriaj KM Strategy (Link – Share – Learn) ขับเคลื่อน”

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ได้ที่ >> โปสเตอร์นำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ปี 2558 (142 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.