Quality Fair ประจำปี 2566 เรื่อง “องค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม : Green workplace working towards sustainability”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ