สรุปประเด็นการประชุมวิชาการ CNMI Quality Forum 2023 “ประสบการณ์ การบริหารจัดการระบบงานคุณภาพในโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ Knowledge Sharing : Integration Hospital Standard JCI, HA, ISO”

สรุปประเด็นการประชุมวิชาการ CNMI Quality Forum 2023

สรุปประเด็นการประชุมวิชาการ CNMI Quality Forum 2023 “ประสบการณ์การตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนแพทย์ระดับสากล : Academic Medical Center Hospital Standards”

สรุปประเด็นการประชุมวิชาการ CNMI Quality Forum 2023

บทความ สัมภาษณ์บุคคลคุณภาพ ประจำปี 2566 รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

The Problem is not the problem, the problem is your attitude about the problem. “ตัวปัญหาไม่ใช่ปัญห […]

วีดิทัศน์ สัมภาษณ์บุคคลคุณภาพ ประจำปี 2566 รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

Quality Fair ประจำปี 2566 เรื่อง “องค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม : Green workplace working towards sustainability”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ

Quality Fair ประจำปี 2566 เรื่อง “ESG ผสานกลยุทธ์ สร้างคุณค่าระยะยาวกับองค์กร”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ

Quality Fair ประจำปี 2566 เรื่อง “The Power of Sustainable Leadership : Navigating ESG to a World Class Organization พลังของการนำอย่างยั่งยืน : การใช้กรอบแนวคิด ESG เพื่อความเป็นองค์กรชั้นเลิศระดับโลก”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ

Quality Fair ประจำปี 2565 เรื่อง “Metaverse in Education & Healthcare Service”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565 เรื่อง “Metaverse in Education & Healthcare Service” วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน […]

Quality Fair ประจำปี 2565 เรื่อง “Meta-Skills towards World Class Organization: Meta-Skills สู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565 เรื่อง “Meta-Skills towards World Class Organization: Meta-Skills สู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก” วันพฤหัสบดีที่ 8 […]

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564

งานพัฒนาคุณภาพ งานจัดการความรู้ งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ และหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ขอเชิญทุกท่านร่วมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “Resilience & Agility for Excellence […]