คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เล็งเห็นความสำคัญด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงเรื่องการจัดการความรู้ จึงมีการจัดตั้ง CoP เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการบริหารจัดการขยะภายในโรงพยาบาลขึ้น โดยมีงานอาคารสถานที่ หน่วยกำจัดขยะ ที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการกำจัดขยะ และมีคณะกรรมการขยะและสารพิษ ร่วมพัฒนาแนวปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้การจัดการขยะในโรงพยาบาลศิริราชเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย

สงวนสิทธิ์ ห้ามทำสำเนา ทำการเปลี่ยน หรือทำขึ้นใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานจัดการความรู้ พร้อมให้คำปรึกษา และร่วมพัฒนากระบวนการจัดการความรู้
สอบถามโทร. 0-2419-9009 หรือ 0-2419-9750

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.