จุดเริ่มต้นของ CoP เทคนิคการทำความสะอาด เนื่องจากหน่วยรักษาความสะอาด มีหน้าที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งโรงพยาบาล และในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคขึ้น รวมถึงการมีมาตรฐาน ISO กำกับ ทำให้หน่วยงานต้องปรับวิธีการทำงาน ทางหน่วยได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานอาคารสถานที่ และงานจัดการความรู้ในการจัดตั้ง CoP ทำให้ทีมได้รับทราบกระบวนการทำกลุ่มเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานให้ดีขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน เพราะสถานที่แต่ละที่จะมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำกลุ่ม CoP

สงวนสิทธิ์ ห้ามทำสำเนา ทำการเปลี่ยน หรือทำขึ้นใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานจัดการความรู้ พร้อมให้คำปรึกษา และร่วมพัฒนากระบวนการจัดการความรู้
สอบถามโทร. 0-2419-9009 หรือ 0-2419-9750

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.