คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดวิสัยทัศน์ “สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน ที่สร้างองค์ความรู้และบริการอันเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพระดับโลก” โดยมีการสำรวจ “ดัชนีการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization index) ทุก 2 ปี เพื่อประเมินผลการดำเนินการด้านบริหารจัดการความรู้ และใช้ผลในการวิเคราะห์ พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง รองรับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะฯ

จึงขอเชิญชวนบุคลากรคณะฯ ร่วมตอบแบบสำรวจ ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนพฤษภาคม 2567 โดยท่านจะได้รับรหัส เพื่อตอบแบบสำรวจ ผ่านทางระบบ Si-vWORK มาร่วมทำแบบสำรวจกันเยอะ ๆ นะครับ/ค่ะ

คลิกแบบสำรวจ LO index
(เฉพาะบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.