ก่อนจะกล่าวถึงการจัดการความรู้ (KM) ระดับบุคคล องค์กรต้องมีการกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง รูปแบบ เพื่อให้บุคลากรในแต่ละหน่วยงานนำไปออกแบบให้เหมาะสมกับบริบท และเป้าหมายของหน่วยงาน ในส่วนของความจำเป็นในการทำ KM ที่เกี่ยวข้องกับงานประจำ เพื่อส่งมอบให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายทั้งงานที่มีผลกระทบ และยังเป็นปัญหาขององค์กร เนื่องจากผลประเมินกระบวนการและผลลัพธ์ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ยังไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า บุคลากรที่ปฏิบัติงานยังไม่มีกระบวนการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งต้องทำในระดับองค์กรที่มีผู้เกี่ยวข้องข้ามหน่วยงาน เป็นทีมสหสาขา ทั้งที่เป็น Owner process และ supporter ที่สำคัญต้องมีผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด้วย เพราะบางเรื่องต้องเกี่ยวข้องกับการกำหนด ปรับเปลี่ยนนโยบาย ทิศทางขององค์กร หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ รวมถึงประกาศต่าง ๆ

หากจะกล่าวถึงในขอบข่ายที่เล็กลงมา จะคล้ายกับที่กล่าวข้างต้น แต่ย่อส่วนลง โดยทำในพื้นที่ที่เป็นงานประจำรายคน ซึ่งจะมีแนวทางอย่างไรบ้าง ติดตามได้ในบทความจากการถอดความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน KM ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร เรื่อง KM กับงานประจำ

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> บทความ KM กับงานประจำ (72 downloads )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.