ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ และอดีตรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2550-2565 กล่าวถึงปัจจัยความสำเร็จในการจัดการความรู้ขององค์กร มีความเกี่ยวข้องกับทุกส่วนขององค์กร แต่ต้องทำเป็นระบบ มีการบริหารจัดการที่ดี สอดคล้องกับเป้าหมายทิศทาง วัฒนธรรม/ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร สามารถติดตามปัจจัยความสำเร็จของการจัดการความรู้ได้ในบทความ Key success ของการจัดการความรู้

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> บทความ Key success ของการจัดการความรู้ (133 downloads )    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.