ในปัจจุบันโลกเต็มไปด้วยชุดข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งจริงและเท็จ เมื่อต้องใช้ข้อมูลในการทำงานจึงต้องมีการวิเคราะห์ และจำแนกข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสุด ซึ่งทักษะสำคัญอย่างหนึ่งที่จำเป็นในโลกแห่งข้อมูล คือ การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) นั้นหมายถึงความสามารถในการคิดจำแนก แจกแจงองค์ประกอบต่าง ๆ ของข้อมูลหรือปัญหาออกเป็นประเด็นย่อย หลายแง่มุม หลายมิติ เพื่อให้เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนและครบถ้วน จากนั้นจึงหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้สามารถหาทางแก้ไขได้อย่างตรงจุด และเพิ่มความสามารถในการวางแผนการทำงานที่ดี ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ติดตามการพัฒนาทักษะสำคัญได้ใน
บทความ Analytical Thinking (คิด วิเคราะห์ แยกแยะ) (85 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.