ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างรวดเร็ว เกิดความไม่แน่นอนและมีการแข่งขันสูง ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้รับบริการให้เปลี่ยนไปด้วย การวิเคราะห์และจัดการ supply chain จึงเป็นสิ่งสาคัญและเร่งด่วนที่องค์กรต้องให้ความสำคัญเพราะจะทำให้องค์กรสามารถส่งมอบสินค้า และบริการที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพให้ผู้รับบริการ และมีความสามารถในการบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งสิ่งสำคัญในการจัดการ supply chain คือ ทุกหน่วยงานต้องเข้าใจความหมายของคำว่า supply chain และมองภาพรวมทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการนำเข้าวัตถุดิบ (input) ไปจนถึงการส่งมอบ (output) ให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อหน่วยงานจะได้รู้ว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรและอย่างไรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการ/สินค้าให้แก่ลูกค้าขององค์กร

ติดตามบทความฉบับเต็มได้ที่ การจัดการห่วงโซ่อุปทานในองค์กร (Supply Chain Management) (174 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.