ปัจจุบันหลายประเทศเผชิญกับวิกฤตโควิด วิถีการทำงานได้ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำกิจกรรม เปลี่ยนการประชุม เป็นรูปแบบ online มากขึ้น การพบปะพูดคุยที่ได้เจอหน้ากันอาจน้อยลง ทางผู้บริหารหรือหัวหน้างานจำเป็นต้องมีเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ เติมพลังให้กับบุคลากรในการทำงาน สร้างผลงานอย่างมีความสุข ซึ่งการทำงานนั้นบุคลากรแต่ละคนล้วนมีคุณค่าในการทำงานของตัวเองและต้องการการยอมรับจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับหลักทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of needs) ที่ว่าด้วยเรื่องของมนุษย์ที่จะถูกกระตุ้นให้ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน 5 ขั้นเป็นลำดับ ตั้งแต่ ลำดับ 1 ความต้องการด้านกายภาพ ปัจจัย 4 ที่เป็นพื้นฐานการดำรงชีวิต ลำดับที่ 2 ความต้องการความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจ หน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพร่างกาย และความปลอดภัยจากอันตรายด้านต่าง ๆ ลำดับที่ 3 ความต้องการความรักและสังคม คนรัก ครอบครัว กลุ่มเพื่อน ลำดับที่ 4 ความต้องการการได้รับการยกย่องนับถือในตนเอง เกิดจากการได้รับการยอมรับ การเห็นคุณค่าจากคนรอบข้าง การได้รับคำชื่นชมจากความสำเร็จในงานที่ทำการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงาน การมีชื่อเสียง และลำดับที่ 5 ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เป็นความต้องการขั้นสูงสุดการได้บรรลุเป้าหมายในสิ่งที่ต้องการ การพยายามพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ บทความ เพิ่มคุณค่าให้คนทำงานด้วย Refletion recognition (58 downloads )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.