ในอนาคตสังคมจะเป็นสังคมความรู้ เป็นสังคมที่ต้องเรียนรู้ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การจัดการความรู้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า โดยเริ่มจากการพัฒนาทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร นั่นคือ บุคลากร ให้มีการจัดการความรู้ในงานประจำ ให้มีการสร้างสิ่งใหม่ สร้างนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้องค์กรเดินไปข้างหน้า ติดตามแนวทางการสนับสนุนด้านการจัดการความรู้ของ รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการเเละคุณค่าองค์กร ได้ที่รายการ KM Society : มุมมองต่อความสำคัญ ของการจัดการความรู้ในฐานะผู้บริหาร

สงวนสิทธิ์ ห้ามทำสำเนา ทำการเปลี่ยน หรือทำขึ้นใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านบทความสัมภาษณ์ได้ที่ >> บทความ จัดการความรู้ สู่สังคมความรู้ (122 downloads )    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.