หลายคนสงสัยว่า Facilitator คือใคร มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม ทีม หรือคนในองค์กรอย่างไร ทำไมต้องมี Facilitator เข้ามาช่วยในกระบวนการกลุ่ม เมื่อดูจากคำว่า Facilitate แล้ว หมายถึง การเอื้ออำนวย การอำนวยความสะดวก และเมื่อพูดถึง Facilitator นั้น หมายถึง คนกลางที่เชื่อมคนทำงานเข้าด้วยกัน เป็นผู้ที่ช่วยผลักดันให้เกิดความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นต่อการพัฒนางานและการเปลี่ยนแปลงภายในคณะฯ โดย Facilitator เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม ดึงความคิดที่มีคุณค่าจากภายในตัวสมาชิกออกมาให้มากที่สุด และเกิดเป็น Best Practice ผ่านการใช้เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญ

       คุณลักษณะสำคัญของ Facilitator คือ มีบุคลิกดี มีความน่าเชื่อถือ สร้างความเป็นกันเองกับสมาชิกด้วยกิริยาท่าทางที่เป็นธรรมชาติ ควรพูดคุยทักทายสมาชิก อย่างยิ้มแย้มแจ่มใส ช่วยให้สมาชิกผ่อนคลาย เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม แต่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีไหวพริบในการตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม โดยเฉพาะเมื่อสมาชิกมีการถกเถียง หรือออกนอกประเด็นในการพูดคุยครั้งนั้นๆ

Facilitator มีบทบาทสำคัญกับกลุ่ม หน่วยงาน หรือองค์กร ดังนี้

  • เป็นผู้ประสานงาน (Coordinator)เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ทีมมีส่วนร่วมมากที่สุด และนำไปสู่การแก้ปัญหา
  • เป็นพี่เลี้ยงในการเรียนรู้ (Learning Coach)เพื่อให้ผู้เข้าร่วม ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ฝังลึกที่อยู่ในตัว (Tacit Knowledge) ได้เล่าถึงประสบการณ์และวิธีการแก้ปัญหา นำไปสู่การพัฒนาและจัดการงาน/ตนเองให้ประสบความสำเร็จ และสามารถหาแนวทาง/องค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
  • เป็นผู้กระตุ้น (Catalyst) ให้เกิดการเรียนรู้ผ่านคำถาม เพื่อดึงพลังหรือศักยภาพของผู้เข้าร่วมให้เห็นถึงปัญหา สาเหตุ เป้าหมาย และทางออกร่วมกัน
  • เป็นผู้สร้างบรรยากาศ (Climate Setter)ให้กลุ่มผ่อนคลาย เป็นกันเอง และสร้างความไว้วางใจเพื่อให้เกิดการสื่อสาร เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เป็นผู้ช่วยการสื่อสาร (Communicator Enabler)ช่วยให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ อย่างเต็มที่ เต็มใจ และเปิดกว้างที่จะรับฟังอย่างใคร่ครวญ
  • เป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) รับรู้ถึงพฤติกรรม ความรู้สึก และวิธีคิด ของผู้เข้าร่วมเพื่อปรับกระบวนการให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> เรียนรู้สู่การเป็น Facilitator (1875 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.