บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564
เรื่อง “เส้นทางศิริราชสู่ TQC Plus: Operation และทิศทางในอนาคต”
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-11.00 น.
การถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียง ผ่านระบบ online network

วิทยากร
ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
รศ. พญ.อุบลรัตน์ สันตวัตร รองคณบดีฝ่ายการคลัง

ผู้ดำเนินการอภิปราย
รศ. นพ.บวรรัฐ วณดุรงค์วรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
รศ. พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการได้รับรางวัล TQC Plus โดยเรียนรู้จากคำ 4 คำ ได้แก่

  • Know Known คือ สิ่งที่เรารู้ องค์กรรู้ว่าเรารู้อะไรบ้าง
  • Know Unknown คือ รู้เรื่องที่เราไม่รู้ มีเรื่องอะไรที่เราไม่รู้
  • Unknow Known เรารู้หรือไม่ ว่าเราไม่รู้อะไร ทำให้เราสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้
  • Unknow Unknown มีเรื่องที่เราไม่รู้ โดยที่เราไม่รู้ว่ามีเรื่องนั้นอยู่

การมีกรอบแนวคิด TQA ทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์ ว่าองค์กรมีสิ่งที่รู้ หรือไม่รู้อย่างไร มีสิ่งใดต้องพัฒนา เกิดการเรียนรู้การพัฒนาจากองค์กรอื่น และมีการค้นหาความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิด Know Known ในองค์กรมากขึ้น

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> เส้นทางศิริราชสู่ TQC Plus: Operation และทิศทางในอนาคต (118 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.