บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565
เรื่อง “Personal OKRs จากการพัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จขององค์กร”
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 11.15 น.
ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 และ
ถ่ายทอดสดผ่านระบบเน็ตเวิร์ค SiBN, IPTV, Facebook งานพัฒนาคุณภาพ

วิทยากร
ศ. ดร.นภดล ร่มโพธิ์   (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์)

ศ. ดร.นภดล ร่มโพธิ์ กล่าวว่า OKRs เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการนำมาพัฒนาตนเอง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยใช้เวลาน้อยลง ซึ่งมีความสำคัญมากกับบุคลากรทางสาธารณสุขที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับชีวิตคน ที่จะนำเครื่องมือ OKRs มาใช้ในการบริหารจัดการงาน ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และมีการถ่ายทอดลงมาสู่แต่ละระดับในองค์กรได้อย่างชัดเจน

คำว่า OKRs ย่อมาจาก Objective (วัตถุประสงค์) คือ การกำหนดจุดมุ่งหมายของการทำงาน และ Key Results (ผลลัพธ์หลัก) คือ ตัววัดว่าเมื่อไรถึงเรียกว่าเราบรรลุวัตถุประสงค์ หรือ Objective ที่เราตั้งไว้

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> Personal OKRs จากการพัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จขององค์กร (57 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.