บทเรียนการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 8/2561
เรื่อง Easy Learn Easy Share Easy Goal
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

วิทยากร
นางสาววรินทร์ดา อ้อนคำภา นักกิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นางณัชชา จันทร์วราภา รองผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นเพื่อการดูแลแบบองค์รวม ภาควิชาจักษุวิทยา
นายพุฒินันท์ รังสรรค์โลหะกุล นักวิเทศสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์

ผู้ดำเนินการอภิปราย
นายเอกกนก พนาดำรง หัวหน้างานจัดการความรู้
นางสาวปารวี สยัดพานิช รองหัวหน้างานจัดการความรู้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> Easy Learn Easy Share Easy Goal (115 downloads )

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการได้ที่
เว็บไซต์ของงานพัฒนาคุณภาพ ในส่วนของ เมนู Download เอกสาร
www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd หรือ
ดาวน์โหลดไฟล์ Siriraj KM concept & process
โดย หัวหน้างานจัดการความรู้

ดาวน์โหลดไฟล์ Easy Learn Easy Share Easy Goal ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
โดย นางสาววรินทร์ดา อ้อนคำภา  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดาวน์โหลดไฟล์ Easy Learn Easy Share Easy Goal ภาควิชาจักษุวิทยา
โดย นางณัชชา จันทร์วราภา  ภาควิชาจักษุวิทยา

ดาวน์โหลดไฟล์ Easy Learn Easy Share Easy Goal งานวิเทศสัมพันธ์
โดย นายพุฒินันท์ รังสรรค์โลหะกุล  งานวิเทศสัมพันธ์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.