การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23
จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)
ระหว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2566
ภายใต้หัวข้อ “Synergy for Safety and Well-being”
“ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ”
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

ทั้งนีั้ งานจัดการความรู้ คณแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้เข้าร่วมนำเสนอโปสเตอร์ในงาน ดังนี้

โปสเตอร์นำเสนองาน HA National Forum ครั้งที่ 23
โปสเตอร์นำเสนองาน HA National Forum ครั้งที่ 23 (142 downloads )

รับชมเรื่องราวของ CoP Logic Model
รับชมเรื่องราวของทีม Violence in OPD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.