Visual Thinking กระบวนการคิดเป็นภาพ ศาสตร์ของการจัดระเบียบความคิด

          การสื่อสารด้วยภาพ

รับศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานจัดการความรู้ รับศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         โดยวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้คือ เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงาน/แนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) วิธีการ เครื่องมือที่นำมาใช้ และผลลัพธ์ของการดำเนินงานการจัดการความรู้ เพื่อนำประสบการณ์มาพัฒนาการจัดการความรู้ในหน่วยงานให้เป็นระบบ เรียนรู้ และ แบ่งปันผ่าน Storytelling         […]

โรคกลากแมวและการป้องกัน

สาระความรู้กลุ่ม

ยาทาฝ้า…ยิ่งทายิ่งดำ จริงหรือไม่

สาระความรู้กลุ่ม

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 เรื่อง “HA-IT” ทำแล้วดีอย่างไร

บทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24

ศิริราชเภสัชสาร เดือนเมษายน 2567

ศิริราชเภสัชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 7

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 เรื่อง “Re-ignite จุดชนวนทำคุณภาพ”

บทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24

การใช้งาน ChatGPT เบื้องต้น

  CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 เรื่อง “2 คน 2 คมคิดกับชีวิตและงานบันดาลสุขภาวะ”

บทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24