รับดูงานจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565

Quality Fair ประจำปี 2564 เรื่อง “Disease specific certification to the benefit of patient society & organization: Siriraj DM team”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 เรื่อง “Disease specific certification to the benefit of patient society […]

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 21 เรื่อง “เมืองสมุทร (สาคร) หยุดโควิด วิกฤตที่ต้องก้าวข้ามไปด้วยกัน”

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 เรื่อง “หนึ่งเป้าหมาย…หลายเส้นทาง…สู่จิตวิญญาณในการทำงาน”

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 เรื่อง “Life is Miracle”

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 เรื่อง “คุณลิขิตครึ่งทศวรรษ นักถอดบทเรียนคุณภาพ”

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 เรื่อง “From Global to National Movement on Quality and Safety in Healthcare”

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 เรื่อง “2P Safety เรื่องดีดี ที่ยาก แต่ทำได้”

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 เรื่อง “Gamification เกมวิทยา สู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม”

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 เรื่อง “หนึ่งชีวิตที่เปลี่ยนชีวิตคนทั้งโลก”