บทความ ความสำคัญของการจัดการความรู้ในศิริราช

“ศิริราชเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดิน เป็นความหวังของผู้ป่วยและญาติ

บทความ สร้างการเรียนรู้ สู่ Lifelong Learning

“ยุคปัจจุบันเป็นโลกที่ถูก disrupt จะเห็นได้ว่าการทำงาน

บทความ KM จากผู้บริหารสู่การปฏิบัติ โดย รศ. นพ.ธีระ ฤชุตระกูล

งานจัดการความรู้มีโอกาสพูดคุยกับ รศ. นพ.ธีระ ฤชุตระกูล

บทความ สัมภาษณ์บุคคลคุณภาพประจำปี 2563 ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์

ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

บทความ สัมภาษณ์บุคคลคุณภาพประจำปี 2563 ผศ. พญ.ศันสนีย์ เสนะวงษ์

ผศ. พญ.ศันสนีย์ เสนะวงษ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน

ศิริราชกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้กำหนดเป้าหมายในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

เคล็ด (ไม่) ลับ จับประเด็นให้เป็นเรื่อง ตอนที่ 2

เคล็ด (ไม่) ลับ จับประเด็นให้เป็นเรื่อง ตอนที่ 2

เคล็ด (ไม่) ลับ จับประเด็นให้เป็นเรื่อง ตอนที่ 1

พัฒนาคน ผลักดันงาน ยกระดับคุณภาพภาควิชา (ตอนที่ 2)

รศ. ดร. พญ.อัญชลี  ตั้งตรงจิตร หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพ ปี 2562