ทำไมต้อง KM? KM ดีอย่างไร? จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างไร? KM Insight ติดตามได้ใน KM Insight EP 4

อ่านบทความสัมภาษณ์ได้ที่
บทความ KM คำตอบของการพัฒนาองค์กร (78 downloads )

สงวนสิทธิ์ ห้ามทำสำเนา ทำการเปลี่ยน หรือทำขึ้นใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วย การจัดการความรู้
Siriraj KM : LinkShareLearn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.