ปัจจัยสำคัญของการทำ KM ให้ประสบความสำเร็จ คือ ผู้บริหาร KM Insight จะพาไปดูบทบาทสำคัญของผู้บริหารในการขับเคลื่อนให้เกิด KM ในองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ติดตามได้ใน KM Insight EP 5

อ่านบทความสัมภาษณ์ได้ที่
บทความ บทบาทของผู้บริหารในการขับเคลื่อน KM (69 downloads )

สงวนสิทธิ์ ห้ามทำสำเนา ทำการเปลี่ยน หรือทำขึ้นใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วย การจัดการความรู้
Siriraj KM : LinkShareLearn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.