มุ่งสู่…องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการจัดการความรู้

องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization หรือ LO