วิธีรวมข้อมูล Excel File จากทั้ง Folder มาเรียงต่อกัน ด้วย Power Query

สาระความรู้ดี ๆ จาก CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน เรื่อง วิธีรวมข้อมูล Excel File จากทั้ง Folder มาเรียงต่อกัน ด้วย Power Query […]

การเปลี่ยนตัวพิมพ์ข้อความใน Excel

สาระความรู้ดี ๆ จาก CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน

วีดิทัศน์ จากการเรียนรู้ สู่การแบ่งปัน กับ CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน

วีดิทัศน์

การวิเคราะห์ต้นทุน – ประสิทธิผล ของการบำบัดโรคด้วยการผ่าตัดโรคนิ่วในถุงน้ำดีแบบเปิดหน้าท้องและการผ่าตัดแบบกล้องในโรงพยาบาล เขตอินเนอร์มองโกเลียของสาธารณรัฐประชาชนจีน

สาระความรู้ CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน – ประสิทธิผล ของการบำบัดโรคด้วยการผ่าตัดโรคนิ่วในถุงน้ำดีแบบเปิดหน้าท้อง และการผ่าตัดแบบกล้อง ในโรงพยาบาลเขตอินเนอร์มองโกเลีย ของสาธารณรัฐประชาชนจีน Click Download >>