การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมทักษะ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ปี 2567
ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์ : พัฒนาสมรรถนะ ฝึกทักษะการใช้ KM Tool (Storytelling, Dialogue, Mind map, AAR) การสกัดและบันทึกความรู้ ให้กับบุคลากรคณะฯ

Download เอกสารประกอบการอบรม :

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2419 9009 หรือ 0 2419 9750 ต่อ 501 (คุณปารวี), ต่อ 502 (คุณชลิตา), ต่อ 503 (คุณเอกราช)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.