กลุ่มทักษะที่สำคัญและจำเป็นในปี 2024-2025

  1. ทักษะที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหา (Problem solving)
  2. ทักษะเกี่ยวกับการจัดการตนเอง (Self-management)
  3. ทักษะเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Work with people)
  4. ทักษะเกี่ยวกับการใช้และพัฒนาเทคโนโลยี (Technology use and development)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม การพัฒนาทักษะที่สำคัญและจำเป็นในอนาคต (25 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.