ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช มีการส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการจัดการความรู้ โดยการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการจัดการความรู้ บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชุดต่าง ๆ ในฝ่ายการพยาบาล อาทิเช่น ทีมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ทีม SiCTT by MEWS และกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การเยี่ยมสำรวจภายใน ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เยี่ยมและผู้รับเยี่ยม รวมถึงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้อื่นที่ทำให้เกิดบรรยากาศของการแบ่งปันความรู้ทำให้คนทำงานเก่งขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนางาน และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบในที่สุด ติดตามปัจจัยสำคัญในการจัดการความรู้ให้ประสบผลสำเร็จต่อไปในรายการ KM Society : พลังของการจัดการความรู้ โดย พว.นันทพร พ่วงแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.