บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565
เรื่อง “Meta-Skills towards World Class Organization: Meta-Skills สู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก”
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 9.15-10.00 น.
ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 และ
ถ่ายทอดสดผ่านระบบเน็ตเวิร์ค SiBN, IPTV, Facebook งานพัฒนาคุณภาพ

วิทยากร
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ขึ้นในประเทศและทั่วโลก ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ทั้งยังเกิดทักษะใหม่ที่เรียกว่า Meta Skills ขึ้นมา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยพัฒนา hard skills และ soft skills ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

Hard skills เป็นทักษะเชิงเทคนิคความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ สามารถฝึกฝนและพัฒนาผ่าน education และ training ซึ่งแม้จะเป็นทักษะเฉพาะ แต่เป็นทักษะที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เมื่อเกิดความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงเป็นทักษะที่จำเป็นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่ทันต่อการพัฒนาในสายวิชาชีพนั้น ๆ

Soft skills เป็นทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยในปี 2022 soft skills สำคัญยังคงเป็นเรื่องของการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปพร้อมกัน โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วย ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทักษะเรื่องความรับผิดชอบ ซึ่งแยกออกเป็นคำว่า responsibility และ accountability เป็นการรับผิดชอบทั้งงานที่ตนเองทำและรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังมีทักษะเรื่องการบริหารจัดการเวลา การทำงานเป็นทีม การจัดการและรับมือกับความขัดแย้ง ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง และความยืดหยุ่น ซึ่งสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน และอนาคต

Meta skills เป็นทักษะใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เป็นการสร้างทัศนคติแบบ growth mindset ฝึกให้เรามีความสามารถในการแก้ปัญหา กระตือรือร้นในการเรียนรู้ สนุกกับการแก้ปัญหา เพราะทุกปัญหาจะพัฒนาตัวเรา ทำให้คิดเก่งขึ้น กว้างขึ้น นำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) ซึ่งทักษะนี้ช่วยเชื่อมโยง และกระตุ้น hard skills และ soft skills ให้สามารถพัฒนาได้ดีขึ้น และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ โดย meta skills แบ่งได้ 3 องค์ประกอบหลักคือ self-awareness, creativity และ resilience
อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> Disease specific certification to the benefit of patient society & organization: Siriraj DM team (65 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.