ตารางการรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐาน HA (Re-accreditation survey) ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 รูปแบบ ONSITE

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ได้กำหนดเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Re-accreditation Survey) ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ครั้งที่ 2 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในรูปแบบ onsite […]

บูรณาการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ (วีดิทัศน์)

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีการบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้กับการพัฒนาคุณภาพ โดยกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ Siriraj Link – Share – Learn เพื่อใช้สื่อสารและขับเคลื่อนคณะฯ […]

Quality Conference ครั้งที่ 7/2562 เรื่อง “ก้าว…ไปพร้อมกัน ด้วยพลังทีม CoP”

บทเรียนจากการประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 7/2562 เรื่อง “ก้าว…ไปพร้อมกัน ด้วยพลังทีม CoP” วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-15.00 […]

Quality Conference ครั้งที่ 8/2561 เรื่อง “Easy Learn Easy Share Easy Goal”

Quality Conference ครั้งที่ 6/2560 เรื่อง “Siriraj KM : เรียนรู้ความต่าง สร้างความรู้ สู่ความปลอดภัยด้วย Siriraj Concurrent Trigger Tool”

Quality Conference ครั้งที่ 9/2558 เรื่อง “Modified Early Warning Signs of High Alert Drugs (MEWS of HAD)”

Quality Conference ครั้งที่ 8/2558 เรื่อง “ถอดบทเรียนปัญหาเชื้อดื้อยา VRE : พลิกวิกฤตสู่โอกาสพัฒนา”

Quality Conference ครั้งที่ 7/2558 เรื่อง “10 ปี เส้นทาง CoP สไตล์ศิริราช”

Quality Conference ครั้งที่ 5/2558 เรื่อง “Together We Can Lean Thailand Award”