รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ กล่าวว่า ศิริราชเป็น โรงพยาบาลของแผ่นดิน เป็นความหวังของผู้ป่วยและญาติ การที่จะเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดินอย่างแท้จริงได้ เราชาวศิริราชต้องเป็นผู้นำในการสร้างองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ล้ำหน้าและชี้นำสังคม บุคลากรศิริราชมีศักยภาพและสมรรถนะสูงเพียงพอที่จะสร้างองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาไปด้วยกัน ผู้บริหารมีนโยบายในการให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ที่จะให้บุคลากรทุกหน่วยงานพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันพัฒนาศิริราชผ่านกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อประโยชน์สุดท้ายคือ ผู้ป่วยของเรา ให้ผู้ป่วยของเรามีความปลอดภัย ได้รับผลการรักษาที่ดีขึ้นในอนาคต

ในด้านการสนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ และปัจจัยที่จะทำให้การจัดการความรู้ประสบผลสำเร็จติดตามได้ในรายการ KM Society : ความสำคัญของการจัดการความรู้ในศิริราช

ดาวน์โหลดวีดิทัศน์ได้ที่ 
วีดิทัศน์ ความสำคัญของการจัดการความรู้ในศิริราช (รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์) (66 downloads )

อ่านบทความเพิ่มเติม
บทความ ความสำคัญของการจัดการความรู้ในศิริราช (รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์) (95 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.