บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 เรื่อง “Learn from Good Practice: Benchmark อย่างไรให้ปัง ปัง ปัง”

บทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24

Quality Fair ประจำปี 2566 เรื่อง “การสร้างสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี : Human Well-being and Capabilities”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 22 เรื่อง “R2R ผ่าทางตัน เขย่าวิธีเรียนแสนสนุกในยุคโควิด”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22

เรียนรู้จากประสบการณ์…เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว

เรียนรู้จากประสบการณ์…เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว เรียบเรียงโดย วิจิตรา นุชอยู่ งานจัดการความรู้ ที่ปรึกษาด้านเนื้อหา ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณะบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการพัฒนาเครื่องมือ Siriraj Concurrent Trigger Tool […]

Quality Fair ประจำปี 2564 เรื่อง “เส้นทางศิริราชสู่ TQC Plus: Operation และทิศทางในอนาคต”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 เรื่อง “เส้นทางศิริราชสู่ TQC Plus: Operation และทิศทางในอนาคต” วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 […]

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนพื้นที่เสมือนในสถานการณ์โควิด-19

เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนพื้นที่เสมือน

Quality Fair ประจำปี 2563 เรื่อง “ก้าวต่อไปของการจัดการคุณภาพศิริราช หลังวิกฤตโควิด”

การเขียนผังงาน (Flowchart)

     Flowchart หรือผังงาน เป็นเครื่องมือแสดงขั้นตอน หรือกระบวนการทำงานที่กระชับ เข้าใจง่าย โดยใช้สัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้ข้อความสั้น ๆ อธิบายข้อมูล ผลลัพธ์ คำสั่ง หรือจุดตัดสินใจของขั้นตอน

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 เรื่อง “From Global to National Movement on Quality and Safety in Healthcare”