บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 22 เรื่อง “R2R ผ่าทางตัน เขย่าวิธีเรียนแสนสนุกในยุคโควิด”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22 Views : 515

เรียนรู้จากประสบการณ์…เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว

เรียนรู้จากประสบการณ์…เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว เรียบเรียงโดย วิจิตรา นุชอยู่ งานจัดการความรู้ ที่ปรึกษาด้านเนื้อหา ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณะบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการพัฒนาเครื่องมือ Siriraj Concurrent Trigger Tool […]

Quality Fair ประจำปี 2564 เรื่อง “เส้นทางศิริราชสู่ TQC Plus: Operation และทิศทางในอนาคต”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 เรื่อง “เส้นทางศิริราชสู่ TQC Plus: Operation และทิศทางในอนาคต” วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 […]

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนพื้นที่เสมือนในสถานการณ์โควิด-19

เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนพื้นที่เสมือน Views : 613

Quality Fair ประจำปี 2563 เรื่อง “ก้าวต่อไปของการจัดการคุณภาพศิริราช หลังวิกฤตโควิด”

Views : 649

การเขียนผังงาน (Flowchart)

     Flowchart หรือผังงาน เป็นเครื่องมือแสดงขั้นตอน หรือกระบวนการทำงานที่กระชับ เข้าใจง่าย โดยใช้สัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้ข้อความสั้น ๆ อธิบายข้อมูล ผลลัพธ์ คำสั่ง หรือจุดตัดสินใจของขั้นตอน Views […]

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 เรื่อง “From Global to National Movement on Quality and Safety in Healthcare”

Views : 734

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18 เรื่อง “ผสานพลังจากภายในสู่การรับรองมาตรฐานรายโรค (DSC)”

Views : 429