บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2566
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “The Power of Sustainable Leadership : Navigating ESG to a World Class Organization พลังของการนำอย่างยั่งยืน : การใช้กรอบแนวคิด ESG เพื่อความเป็นองค์กรชั้นเลิศระดับโลก”
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 9.15-10.00 น.
ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 และ
ถ่ายทอดสดผ่านระบบเน็ตเวิร์ค SiBN, IPTV, Facebook งานพัฒนาคุณภาพ

วิทยากร
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Environment Social Governance (ESG) เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การอนามัยโลก World Health Organization (WHO) ซึ่งมีจุดเน้นสำคัญ ดังนี้

Sustainable หรือ Sustainability ความยั่งยืนของโลกใบนี้ ที่ทุกคนต้องร่วมกันดูแล ค้นหาวิธีการทำให้โลกเราน่าอยู่ เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน เช่น สังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น สังคมเมืองที่ใหญ่ขึ้น การรุกล้ำธรรมชาติมากขึ้น ผลกระทบที่สำคัญที่สุด คือ สภาวะโลกร้อน (Global warming) หรือ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change)

Leadership ต้องมีวิสัยทัศน์ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดได้อย่างดี มีความยืดหยุ่น พร้อมที่จะรับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิด มีการสร้างทีมการทำงานร่วมกันทุกฝ่าย และมีความมั่นใจว่าองค์กรของเราเป็นหน่วยงานที่ทุกคนอยากร่วมงาน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะก่อให้เกิดผู้นำที่สามารถพาองค์กรได้อย่างดีในอนาคต

World Class Organization การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรขนาดใหญ่ทั้งใน และต่างประเทศ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านความยั่งยืนระดับโลก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในการประเมินการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้นำทางภูมิภาคอาเซียนที่ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บุคลากร กิจกรรมเพื่อสังคม และเรื่องหลักธรรมาภิบาลของตนเอง (Good governance)

เพราะฉะนั้น Sustainable Leadership ในบริบทของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คือ ผู้นำที่ชี้ชัดองค์กร ให้สามารถอยู่ได้โดยทำหน้าที่ในฐานะเป็นองค์กรหลัก มีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ มีการดูแลรักษาคนไข้ที่มีความยาก ซับซ้อนที่สูงที่สุดในประเทศ มีการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมที่สามารถไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนรุ่นต่อไปได้ ขณะเดียวกันต้องรับฟังข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ เพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนาต่อไป

สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ โดยเริ่มจากมีความมั่นใจ เชื่อมั่นตนเองว่ามีความรู้ ความสามารถ และสื่อสาร ถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงาน หรือบุคลากรหน้างานทราบ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้วัฒนธรรมองค์กรขยับขยาย หมุนต่อไปได้อย่างไม่มีวันจบ และมีระบบกำกับติดตาม วิเคราะห์สิ่งที่ทำให้ถูกต้องตามแนวทางอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นมีการกล่าวขอบคุณ ชื่นชม แสดงความยินดี และเมื่อผ่านไปสักระยะ จะพบว่า มีบางอย่างที่ต้องปรับปรุง พัฒนาต่อเนื่อง หรือวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> The Power of Sustainable Leadership : Navigating ESG to a World Class Organization พลังของการนำอย่างยั่งยืน : การใช้กรอบแนวคิด ESG เพื่อความเป็นองค์กรชั้นเลิศระดับโลก (21 downloads )

ผู้บันทึกบทเรียน
นายเอกราช จันทรประดิษฐ์
งานจัดการความรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.