บทความ สัมภาษณ์บุคคลคุณภาพ ประจำปี 2566 รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

The Problem is not the problem, the problem is your attitude about the problem. “ตัวปัญหาไม่ใช่ปัญห […]

บทความ สัมภาษณ์บุคคลคุณภาพ ประจำปี 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล

บทความ สัมภาษณ์บุคคลคุณภาพประจำปี 2563 ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์

ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

บทความ สัมภาษณ์บุคคลคุณภาพประจำปี 2563 ผศ. พญ.ศันสนีย์ เสนะวงษ์

ผศ. พญ.ศันสนีย์ เสนะวงษ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน

วีดิทัศน์ สัมภาษณ์บุคคลคุณภาพประจำปี 2563 ผศ. พญ.ศันสนีย์ เสนะวงษ์

ผศ. พญ.ศันสนีย์ เสนะวงษ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน

วีดิทัศน์ สัมภาษณ์บุคคลคุณภาพประจำปี 2563 ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์

ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพประจำปี 2563

บุคคลคุณภาพประจำปี 2560 – ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์

บุคคลคุณภาพประจำปี 2560 – ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกนกวลัย กุลทนันทน์

สัมภาษณ์บุคคลคุณภาพประจำปี 2559 ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร

ขอเชิญรับชมแนวคิดดี ๆ จาก ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ บุคคลคุณภาพประจำปี 2559 แบบอย่างที่ดีของผู้บริหารที่รับผิดชอบระบบคุณภาพของคณะฯ และให้ความสำคัญในการพัฒนางานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ท่านมีส่วนทำให้คณะฯ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality […]